Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Lashes by Jenny en de cliënt waarop de Lashes by Jenny deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Lashes by Jenny

2.1 Lashes by Jenny zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Lashes by Jenny zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan Lashes by Jenny worden vermeld.

2.3 Lashes by Jenny is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer cliënt onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekt heeft welke van invloed zijn op de behandeling.

3. Afspraken

3.1 U kunt uw afspraak kosteloos annuleren tot 24 uur voor aanvang van de afspraak, daarna ben ik genoodzaakt 50% van de behandelprijs in rekening te brengen. Bij een “no show”, niet afzeggen en niet op de afspraak verschijnen, zal Lashes by Jenny het gehele bedrag in rekening brengen.

3.2 Indien de cliënt meer dan 15 minuten te laat is, zal Lashes by Jenny de behandeling annuleren en 100% van het tarief van de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Mocht verhindering voorkomen door overmacht, zal bovenstaande komen te vervallen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

3.3 Indien de cliënt later dan de afgesproken tijd op de afspraak verschijnt, tot 15 minuten, wordt de behandelingsduur door de styliste ingekort met de verloren tijd en wordt het gehele honorarium aan de cliënt doorberekend. De aangegeven richttijden zoals vermeld op de website worden hierbij aangehouden.

3.4 Kinderen en huisdieren zijn niet toegestaan om hygiëne, veiligheid en concentratie te waarborgen.

3.5 Wanneer meubilair, producten of apparatuur door de klant beschadigd word, heeft Lashes by Jenny het recht een schadevergoeding te eisen.

3.6 Lashes by Jenny moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie werkdagen voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling

4.1 Lashes by Jenny vermeldt alle prijzen van de behandelingen online. De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

4.2 Lashes by Jenny vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar op de website.

4.3 Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven tijd en/of zolang de voorraad strekt.

4.4 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen. Dit kan contact of via Pin. Wanneer de cliënt dit niet kan voldoen mag Lashes by Jenny een van waarde voorzien eigendom van de cliënt achter houden tot de betaling voldaan is.

4.5 Wanneer de betaling voor behandeling en/of product niet voldaan worden heeft Lashes by Jenny het recht een incassobureau in te schakelen.

4.6 Op cadeaubonnen word geen restitutie verleend. Wanneer er bv 15 euro van een behandeling betaald moet worden en er word afgerekend met een waardebon twv 20 euro, zal dit op die bon in mindering worden gebracht. Het restant zal blijven staan tot een volgende keer. Dit word niet contant uitbetaald.

5. Persoonsgegevens & Privacy

5.1 De cliënt Lashes by Jenny voor de/bij de eerste behandeling voor wimperextensions van alle gegevens op het intakeformulier, welke wimperstyliste noodzakelijk acht voor het uitvoeren van de behandeling.

5.2 De cliënt wordt vooraf aan de eerste behandeling voor wimperextensions de mogelijkheid geboden een lijm allergie test te doen.

5.3. De wimperstyliste behandelt de gegevens van de cliënt vertrouwelijk volgens de richtlijnen in de wet bescherming persoonsgegevens.

5.4 Lashes by Jenny zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

5.5 Lashes by Jenny is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.

5.6 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

5.7 De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak, Lashes by Jenny verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden dient te verstrekken.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Lashes by Jenny is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lashes by Jenny is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergieën, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

6.2 Lashes by Jenny is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar haar afspraak.

7. Klachten

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Lashes by Jenny.

7.2 Lashes by Jenny moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.

7.3 Indien een klacht over de behandeling gegrond is zal Lashes by Jenny de behandeling opnieuw verrichten, tenzij in overeenstemming tussen cliënt en Lashes by Jenny tot een andere overeenstemming wordt besloten. 

7.4 De cliënt kan nooit ofte nimmer het betaalde bedrag voor de gedane behandeling kunnen terug vorderen.

8. Behoorlijk gedrag

8.1 De cliënt behoort zich tijdens de afspraak te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.

8.2 Indien de cliënt na waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de Lashes by Jenny het recht de cliënt verdere afspraken te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

8.3 Indien een cliënt tijdens een lopend abonnement onbehoorlijk gedrag vertoont, zal de cliënt een mondelinge waarschuwing ontvangen. Indien cliënt nadien wederom onbehoorlijk gedrag vertoont dan vervallen de resterende afspraken en zal er geen restitutie verleend worden.

9. Garantie

9.1 Lashes by Jenny geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt bij een behandeling arriveert met oogmake-up.
– De cliënt andere producten dan door de wimperstyliste geadviseerde producten heeft gebruikt.
– De cliënt aftercare instructies niet heeft opgevolgd.
– De cliënt het advies van de wimperstyliste om medische hulp te zoeken niet binnen drie werkdagen heeft opgevolgd.
– De cliënt niet binnen de garantieperiode langs kan komen zodat Lashes by Jenny de klacht kan beoordelen.
– Wegens de garanties gebruikt Lashes by Jenny alleen eigen materialen en vult geen werk van andere styliste op.

9.2 Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht voorafgaand aan de behandeling middels het intakeformulier. Cliënt begrijpt dat een allergische reactie ten alle tijden kan voorkomen en kan Lashes by Jenny hier niet verantwoordelijk voor stellen.

10. Resultaat

Indien Lashes by Jenny een voorbeeld toont van een behandeling dan geldt dit slecht als aanduiding. Het resultaat van de behandeling hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het resultaat is altijd afhankelijk van uw eigen natuurlijke wimpers en/of wenkbrauwen.

11. Recht

Op elke overeenkomst tussen de Lashes by Jenny en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.